Priser

Vilkår

GjøvikAdvokatene bruker advokatforeningens standardvilkår for advokatoppdrag.

Se vedlagte link hvor standardvilkårene fremkommer.

Vi sender oppdragsbekreftelse ved alle oppdrag. I oppdragsbekreftelsen fremkommer blant annet pris pr time, betingelser, ansvarlig advokat, fakturering med mer.

Salæret beregnes hovedsakelig etter medgått tid, sakens kompleksitet og advokatens/fullmektigens kompetanse. Vi er opptatt av å raskest mulig oppnå et best mulig resultat for deg.

Rettshjelpsforsikring

Du kan ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap gjennom innboforsikringen din eller annen forsikring. Det er flere forsikringsleverandører og noen har ulik dekning. Mange tvister du opplever som privatperson kan være omfattet av dekningen.

Din forsikringsdekning vil advokaten undersøke for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer.

Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale, men dette vil vi avklare for deg.

Oppgjørsoppdrag

Har du funnet kjøper eller selger og trenger bistand til oppgjøret? Vi ordner det til en fast lav pris på kroner 14.900,-. Det kommer et tillegg på 0,5 promille beregnet av kjøpesummen. Pris for bolig på 5.000.000 blir dermed 14.900,- + 2.500 = 17.400,-.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp.
Et grunnvilkår er at du har inntekt under kr 246.000,- pr. år for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-.

Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er barnevernssaker, asylsaker, forsøk eller gjennomført tvangsekteskap, krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning og voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til fylkesmannen for å avklare om du får fri rettshjelp.

Kan det offentlige dekke dine utgifter?

Dersom advokatbistanden har vært nødvendig for å få omgjort et vedtak kan du kreve at det offentlige betaler advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne i denne vurderingen.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Nyttige lenker og dokumenter

Advokater som kan hjelpe deg med: Priser

No data was found