Arbeidsliv

Arbeidsliv

For alle virksomheter er de ansatte virksomhetens viktigste ressurs.

Arbeidstaker har et sterkt stillingsvern i Norge. Det er derfor viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker kjenner til de mest grunnleggende reglene i arbeidsmiljøloven. Reglene utvikler seg også stadig og det finnes mye rettspraksis som definerer innholdet i sentrale begreper.

Det stilles store krav til arbeidsgiver og arbeidsgivers feil kan få store konsekvenser, blant annet økonomisk.

Våre advokater har mange års erfaring innen området, både som tidligere ledere fra store virksomheter, og med rådgivning til private og offentlige virksomheter og med prosedyre for domstolene.

Våre advokater på Gjøvik bistår blant annet ved:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Oppsigelser
  • Varslingssaker
  • Arbeidskonflikter
  • Sykefraværssaker
  • Sluttavtaleforhandlinger
  • Prosedyre og tvisteløsning for domstolene

Tjenester: Arbeidsliv

Erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed?

Det er vanlig at en arbeidstaker som er usaklig oppsagt blir tilkjent erstatning.  Erstatningen skal primært dekke det økonomiske tapet den oppsagte arbeidstakeren har lidt.  I visse situasjoner vil arbeidstakeren også bli tilkjent økonomisk kompensasjon for ikke-økonomisk tap (erstatning for tort og svie). Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). Hva er det økonomiske tapet? En arbeidstaker som mister jobben, mister også inntekten.  Dette inntektstapet skal arbeidsgiveren dekke. Normalt har den oppsagte arbeidstakeren ikke krav på erstatning for tapt inntekt i lengre tid enn den tiden vedkommende går ledig.  Det kan imidlertid tenkes unntak der du har hatt en godt...

Konflikter på arbeidsplassen

Når det "drar seg til" i et arbeidsforhold, kan ting fort bli uoversiktlig og det kan være vanskelig å tegne det "sanne" bildet. Hva er årsak til hva? I konfliktsituasjoner har arbeidsgiver tydelige plikter til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer først og fremst en god saksbehandling av påstander for å finne et sannsynlig bilde på situasjonen. Deretter må arbeidsgiver sette inn tiltak for å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er ofte lettere sagt enn gjort, og en generell erfaring er at arbeidsgivere i for liten grad stiller krav til ansattes medvirkningsplikt i dette arbeidet. Konflikthåndtering...

Omstilling og nedbemanning

Det stilles svært strenge krav til arbeidsgiver sin prosess og de vurderinger som gjøres også ved omstilling og nedbemanning. Arbeidsgiver må sørge for at det foretas en analyse av virksomheten og dens utfordringer på en samvittighetsfull måte, og det må legges en plan for omlegging sammen med tillitsvalgte og ansatte. Målet med omstillingen er å komme frem til en ny organisering av virksomheten og definere hvilke behov for mannskap og kompetanse bedriften har. Arbeidsgiver kan si opp overtallige, men dersom det finnes annet arbeid i virksomheten vil oppsigelsen være usaklig. Les mer om: Oppsigelser etter nedbemanning.

Oppsigelser etter nedbemanning?

Alle virksomheter, både offentlige og private, kan selv bestemme hvordan de skal organisere seg. Utgangspunktet for arbeidsmiljøloven er uansett at oppsigelser som skyldes «virksomhetens forhold», det vil si behov for omstilling/nedbemanning, må være saklig. Når de arbeidstakerne med ønsket kompetanse er innplassert i den nye organisasjonen, er det ansiennitet som blir det avgjørende kriteriet blant resten av arbeidstakerne. For arbeidsgivere i virksomheter som er følsomme for konjunktur, eller der den teknologiske utviklingen kan endre markedet radikalt og slik rokke ved bunnlinjen, er det avgjørende å kjenne til de muligheter som ligger i regelverket. Er bedriften for forsiktig, kan også det...

Usaklig oppsigelse eller avskjed

Er du utsatt for en usaklig oppsigelse? Det er mange regler å forholde seg til, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, i en oppsigelsesprosess. Av den grunn er det ikke alltid lett å vite om oppsigelsen har blitt gjennomført riktig. Under er en link til en test som tar 3-4 minutter hvor du kan få en pekepinn på om du er rettmessig oppsagt, eller om oppsigelsen arbeidsgiver har foretatt fulgte reglene etter arbeidsmiljøloven.   Gratis vurdering av saken din Når testen nærmer seg slutten, vil du bli sendt videre til et kontaktskjema der du kan be om en gratis vurdering av...

Varsling

Opplever du at det forekommer kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Hvordan skal du som arbeidsgiver behandle et varsel? I arbeidsmiljøloven kapittel 2A er det lovfestet en rett for arbeidstakere til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det stilles i loven ingen formkrav til et slikt varsel, arbeidstaker kan derfor varsle om kritikkverdige forhold både skriftlig og muntlig. Hva som omfattes av kritikkverdige forhold er flere forskjellige tilfeller, men loven legger til grunn at det kritikkverdige forholdet må ha en «viss allmenn» interesse. Er det snakk om lovbrudd og straffbare forhold, vil det alltid anses som kritikkverdige forhold. Politiske ytringer, faglig...