Arv

Når noen i nær familie dør er det mange forhold som må ivaretas på en god måte. Ofte er arvingene i en følelsesmessig sårbar situasjon, der enkle spørsmål fort kan bli vanskelige og mindre uenigheter og misforståelser kan eskalere til større konflikter.

Arv- og familierett krever både juridisk kompetanse og kunnskap om mellommenneskelige relasjoner.

Nylig trådte ny arvelov i kraft og endret eller justerte flere godt etablert regler. Dette kan bidra til usikkerhet om hva som er gjeldende rett i akkurat din sak. I slike situasjoner kan det være godt å ha profesjonell hjelp, både til å utføre de praktiske gjøremål rundt arveoppgjøret og å avklare de rettslige spørsmålene som oppstår når man mister en nærstående. God planlegging og rådgivning om både jussen og de mellommenneskelige relasjonene, er ofte den beste løsningen for at arveoppgjøret ikke skal være belastende på relasjonen mellom de berørte.

Dessverre er altfor mange nordmenn i konflikt i familien på grunn av arv.

De vanligste arvekranglene handler om forskudd på arv skal avkortes, utdelinger fra uskiftebo, er testamentet ugyldig fordi testator var dement, er testamentet blitt til ved påvirkning av en av arvingene, uenighet mellom arvingene om hvem som skal overta hva, uenighet om verdien av boets eiendeler.

Våre advokater på Gjøvik har god kunnskap og lang erfaring med spørsmål om arveoppgjør og prosessen som følger med. Vi hjelper til med å bevare de gode relasjonene i familien og sørger for at alt det formelle blir ivaretatt på en rask og presis måte. Vi møter alle involverte parter med respekt og medmenneskelighet. Med fokus på å løse utfordringer og dempe konflikter, kan vi være en sterk støtte i en vanskelig tid.

Basert på vår erfaring er vårt viktigste råd å søke juridisk bistand tidlig i arveplanleggingsprosessen før konflikten har oppstått i familien.

Har du spørsmål om arv eller trenger hjelp til å løse en konflikt med nærstående som allerede har oppstått? Ta kontakt med oss for en uformell prat om hva våre advokater kan bistå med. Les gjerne også om hovedtrekkene i reglene om arv på siden vår.

GjøvikAdvokatene bistår blant annet med følgende:

Tjenester: Arv

Arv til ektefelle

Den gjenlevende ektefellen har krav på arv etter arvelovens regler.
Den gjenlevende ektefellen har krav på arv etter arvelovens regler.

Forskudd på arv

Forskudd på arv er en overføring av et formuesgode til en livsarving, og som senere skal avkortes ved arvefallet. Et forskudd på arv må holdes klart adskilt fra gaver mellom for eksempel foreldre og barn, som etter sin art ikke skal trekkes fra når arven skal fordeles mellom arvingene. Avkortningen skal som utgangspunkt skje krone for krone, uten at det foretas en verdijustering. Forskudd på arv er en kilde til konflikt mellom arvinger og det kan lett oppstå spørsmål som vanskelig lar seg avklare og bevise. Ved forskudd på arv er det viktig at det skrives ned hva som er...

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg anledning til å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom det oppstår behov for dette.
En fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg anledning til å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom det oppstår behov for dette.

Pliktdelsarv

Arveloven båndlegger 2/3 av arven som pliktdelsarv. Ordet plikt betyr et pålegg til arvelater om at han eller hun må tilgodese sine barn med denne andelen. Den gjenværende 1/3 kan arvelater disponere over i testament. Uten testament vil hele formuen gå til livsarvingene. Pliktdelens størrelse Pliktdelen er 2/3 av nettoformuen til arvelater. Den er beløpsbegrenset til 1 million kroner. Det betyr at arvelater kun har plikt til å tilgodese hvert barn med dette beløpet. Her ligger muligheter for å styre arven ved de noe større formuer, og til å forskjellsbehandle søsken. Har du ett barn og 10 millioner vil du...

Særkullsbarn og arv

Et særkullsbarn er barnet til den ene parten i et ekteskap. Særkullsbarnet er da bare livsarving til den avdøde og ikke den gjenlevende ektefelle eller samboer. Det får betydning for arveplanleggingen og situasjonen etter at arvelater har gått bort. Hvordan sikre gjenlevende ektefelle eller samboer En sentral problemstilling i familier med særkullsbarn er hvordan man sikrer gjenlevende på best mulig måte. Her kreves det at man oppretter de nødvendige dokumentene selv. Når man ikke er gift med sin nye partner, må det opprettes en samboerkontrakt. Er arvelater gift på nytt, kan være nødvendig med en ektepakt. Og i alle tilfeller...

Uskifte

Arvelovens regler om uskifte er svært praktiske og sikrer gjenlevende muligheten til å fortsette sitt liv uten altfor store økonomiske og sosiale utfordringer. Med ordet uskifte menes at arven ikke skiftes eller fordeles til arvingene, men isteden går inn i gjenlevende ektefelles formuesmasse. En direkte konsekvens av dette er at livsarvingers arv blir utsatt frem til gjenlevende fordeler arven eller selv dør. Arvelovens regler om uskifte gir altså ektefellen rettigheter fremfor avdødes øvrige livsarvinger. Gjenlevende overtar alt det den avdøde eide på dødstidspunktet og får etter loven vide fullmakter til å disponere over formuen som sin egen. Fra disse hovedreglene...

Les mer om: Arv

Mer om Arv

Arverettslige problemstillinger vil før eller senere angå oss alle. Vi mottar arv, eller vi skal planlegge og styre etterlatt formue.
Arverettslige problemstillinger vil før eller senere angå oss alle. Vi mottar arv, eller vi skal planlegge og styre etterlatt formue.