Skatt og avgift selskapsrett

Skatt og avgift selskapsrett

Organisering av virksomhet kan gjøres på ulike måter, som gir ulike skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Dette gjelder ikke bare valg av selskapsform, men også ved transaksjoner slik som salg, fisjoner, fusjoner og omdannelser. Mens salg som hovedregel utløser skatt, vil fisjon, fusjon og omdannelse kunne skje skattefritt. Dette nyanseres ved at aksjeselskaper som hovedregel kan selge aksjer skattefritt, samt at utbytte til aksjeselskap i stor grad er fritatt for beskatning under fritaksmetoden.

Ved arv og generasjonsskifte er det rom for planlegging og tilpasninger når det kommer til overføring av virksomhet, eiendom og andre formuesgoder.

For privatpersoner og virksomheter tilbyr vi skatte- og avgiftsmessig rådgivning, og kan også bistå med klage på skattevedtak og prosedyre, utfylling av ligningspapirer, samt anmodning om bindende eller veiledende forhåndsuttalelse.

Vi bistår også utenlandske bedrifter som skal etablere virksomhet i Norge med etablering av norskregistrert utenlandsk foretak og MVA-representasjon.

Skatt- og avgift er et rettsområde i stadig endring gjennom lov- og forskriftsendringer, rettspraksis og uttalelser fra skattemyndighetene. Lillehammeradvokatene kan tilby oppdatert rådgivning innen fagfeltet samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av en rekke ulike transaksjoner.

Selskapsrett

Aksjeloven innehar detaljerte saksbehandlingsregler for stiftelse, organisering, endringer og avvikling av aksjeselskaper. Den oppstiller krav til styrebehandling og behandling i generalforsamling, flertallskrav for ulike beslutninger, og prosedyre for endringer av selskapet, slik som f.eks. kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelse, fisjon, fusjon og avvikling.

Det er verdt å merke seg at styret står ansvarlig for selskapets drift og kan stilles til ansvar for kreditorer, aksjonærer, avtaleparter og andre. Grunnleggende sett gjelder krav til forsvarlig egenkapital og likviditet.

Aksjeloven regulerer i liten grad forholdet mellom aksjonærene, og det kan lønne seg å ha vedtektsbestemmelser og aksjonæravtale som utfyller aksjeloven.

Lillehammeradvokatene har bred erfaring innen selskapsrett, både når det gjelder selskapsrettslige transaksjoner og konflikter mellom aksjonærer.

Vi kan bistå med alle typer selskapsrettslige problemstillinger, for eksempel følgende:

  • Rådgivning ved etablering av virksomhet
  • Innkalling til og deltakelse på styremøte og generalforsamling, samt protokollering
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
  • Egenkapitaltransaksjoner; fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, omdannelse
  • Etablering av holdingstruktur
  • Selskapsgjennomgang / granskning
  • Aksjekjøpsavtaler og avtaler om kjøp av virksomhet
  • Aksjonærkonflikter
  • Styreansvar
  • Selskapsgjennomgang (due diligence) og verdivurdering

Vi kan i noen tilfeller ta på oss oppdrag som kontaktperson eller styreverv etter nærmere avtale.

Vi har dessuten flotte møtelokaler som er godt egnet til å avholde styremøte eller generalforsamling for inntil 10 personer.

GjøvikAdvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Nyttige lenker og dokumenter