Skatt og avgift

Skatt og avgift

Organisering av virksomhet kan gjøres på ulike måter, som gir ulike skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. Dette gjelder ikke bare valg av selskapsform, men også ved transaksjoner slik som salg, fisjoner, fusjoner og omdannelser. Mens salg som hovedregel utløser skatt, vil fisjon, fusjon og omdannelse kunne skje skattefritt. Dette nyanseres ved at aksjeselskaper som hovedregel kan selge aksjer skattefritt, samt at utbytte til aksjeselskap i stor grad er fritatt for beskatning under fritaksmetoden.

Ved arv og generasjonsskifte er det rom for planlegging og tilpasninger når det kommer til overføring av virksomhet, eiendom og andre formuesgoder.

For privatpersoner og virksomheter tilbyr GjøvikAdvokatene skatte- og avgiftsmessig rådgivning, og kan også bistå med klage på skattevedtak og prosedyre, utfylling av ligningspapirer, samt anmodning om bindende eller veiledende forhåndsuttalelse.

Vi bistår også utenlandske bedrifter som skal etablere virksomhet i Norge med etablering av norskregistrert utenlandsk foretak og MVA-representasjon.

Skatt- og avgift er et rettsområde i stadig endring gjennom lov- og forskriftsendringer, rettspraksis og uttalelser fra skattemyndighetene. GjøvikAdvokatene kan tilby oppdatert rådgivning innen fagfeltet samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av en rekke ulike transaksjoner.

Skatt og avgift er komplekse fagfelt som stiller høye krav til kombinasjonen av juridisk spisskompetanse og kommersielle forståelse. Riktig rådgivning på dette området er av stor økonomisk betydning for alle virksomheter og uavhengig av konjunkturer og markedsforhold.

GjøvikAdvokatene kan blant annet tilby:

  • Skatterådgivning, nasjonalt og internasjonalt
  • Skatteoptimalisering av selskapsstrukturer, transaksjoner, investeringer og finansiering
  • Selskapsgjennomgang, due diligence
  • Bistand ved bokettersyn, rettstvist
  • Korrespondanse med skattemyndigheter

Advokater med kompetanseområde: Skatt og avgift