Yrkesskade

Yrkesskade

Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Det er viktig at ulykkeshendelsen meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig.

For å få yrkesskadegodkjenning må du for det første ha blitt påført en personskade. Dernest er det et krav om at hendelsen anses som en arbeidsulykke og det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skadefølgen. For å bli godkjent som yrkesskade må ulykken dessuten ha inntruffet mens du var yrkesskadedekket, dvs. den må ha inntruffet i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Innholdet i disse vilkårene er nærmere presisert gjennom rettspraksis, blant annet i dommer fra Høyesterett.

Retten foretar konkrete vurderinger – Les mer om når du anses yrkesskadedekket.

Les mer om arbeidsulykke-begrepet.